Letni dopust po Zakonu o delovnih razmerjih

Letni dopust po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) urejajo določbe členov 159. do 164. ZDR-1.

Kolikšen je zakonsko določen minimalni letni dopust?

Minimalni letni dopust v posameznem koledarskem letu ne more biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to ali delavec dela polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega.Minimalno število dni letnega dopusta je odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca.

Delavcu, katerega delovna obveznost je razporejena na pet delovnih dni v tednu pripada minimalni letni dopust 20 delovnih dni, za delavca, ki dela šest dni v tednu, pa minimalni štiritedenski letni dopust pomeni 24 delovnih dni.

Koga pripadajo dodatni dnevi dopusta?

Osebne okoliščine, na podlagi katerih delavcu že na podlagi samega zakona pripadajo dodatni dnevi letnega dopusta so:
•Letni dopust po Zakonu o delovnih razmerjihstatus starejšega delavca,
•invalid,
•delavec z najmanj 60-odstotno telesno okvaro,
•delavec, ki neguje in varuje otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo družinske prejemke,
•delavec z otrokom do 15 let starosti.

Delavec, ki še ni dopolnil 18 let starosti, ima pravico do dodatnih sedmih dni letnega dopusta . Daljše trajanje letnega dopusta se v lahko določi s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Kdaj ima delavec pravico do celotnega letnega dopusta?

Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja. Delavec, ki je zaposlen celotno koledarsko leto, ima pravico do celotnega letnega dopusta.

Delavec, ki  ni zaposlen celotno koledarsko leto, mu pripada sorazmerni del letnega dopusta glede na trajanje zaposlitve v koledarskem letu pri delodajalcu, in sicer 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve.

Kako mora delodajalec delavca seznaniti z odmero letnega dopusta?

Delodajalec je dolžan delavce do 31. marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. Delodajalec lahko o odmeri letnega dopusta delavca obvesti tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec.

Če delodajalec z delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi po tem datumu, menimo, da je primerno, da delavca o trajanju letnega dopusta v prvem koledarskem letu zaposlitve obvesti ob sklenitvi delovnega razmerja.

0 odzivov

Povej mnenje

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor